หน้าหลัก| รูปภาพ/กิจกรรม| ดาวน์โหลด| กระดานสนทนา
  ค้นหาข่าว :
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์     
ประกาศ เรื่อง การส่งเสริมและบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace)“ (อ่าน 1)  
ระกาศ เรื่อง การส่งเสริมและบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace)“ ...
ประกาศ เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลลำคลอง (อ่าน 1)  
ประกาศ เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลลำคลอง ...
ประกาศ เรื่อง การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลลำคลอง (อ่าน 8)  
ประกาศ เรื่อง การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลลำคลอง ...
ประกาศ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับ(Opisthorchiasis) เทศบาลตำบลลำคลอง (อ่าน 6)  
ประกาศ เรื่อง โรคพยาธิใบไม้ตับ(Opisthorchiasis) เทศบาลตำบลลำคลอง ...
ประกาศ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) (อ่าน 4)  
ประกาศ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ...
ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลลำคลอง (อ่าน 3)  
ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลลำคลอง ...
  ข่าวกิจกรรม     
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและพนักงานฯ ระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2566 (อ่าน 397)
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและพนักงานฯ ระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2566 ...
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (อ่าน 45)
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ...
ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำคลอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ / ๒๕๖๖ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖  (อ่าน 39)
ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำคลอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ / ๒๕๖๖ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ...
โครงการพัฒนาแกนนำหมอประจำครอบครัวในพระราชดำริ ปี พ.ศ. 2566 (อ่าน 44)
โครงการพัฒนาแกนนำหมอประจำครอบครัวในพระราชดำริ ปี พ.ศ. 2566 ...
กิจกรรม ลงนามถวายพระพร วันเฉลิมพระเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พ.ศ. 2566 (อ่าน 84)
กิจกรรม ลงนามถวายพระพร วันเฉลิมพระเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พ.ศ. 2566 ...
ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำคลอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ / ๒๕๖๖ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำคลอง ต.ลำคลอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ (อ่าน 73)
ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำคลอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ / ๒๕๖๖ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำคลอง ต.ลำคลอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ...
  จดหมายข่าว เทศบาลตำบลลำคลอง     
ประกาศ เรื่อง ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยของเทศบาลตำบลลำคลอง (อ่าน 26)
ประกาศ เรื่อง ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยของเทศบาลตำบลลำคลอง ...
การขับเคลื่อจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ ของเทศบาลตบลลำคลอง (อ่าน 437)
การขับเคลื่อจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ ของเทศบาลตบลลำคลอง ...
แผนการพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖ (อ่าน 429)
แผนการพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖ ...
รายงานการกำกับติดตาการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖6 รอบ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม 2565 ถึง มีนาคม 2566 ) (อ่าน 431)
รายงานการกำกับติดตาการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖6 รอบ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม 2565 ถึง มีนาคม 2566 ) ...
รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (อ่าน 429)
รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ...
  จัดซื้อจัดจ้าง     
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (อ่าน 16)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ...
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (อ่าน 28)
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ...
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลลำคลอง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (อ่าน 438)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลลำคลอง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ...
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างแบบรายเดือน 6 เดือนแรก ประจำปี 2566 (อ่าน 465)
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างแบบรายเดือน 6 เดือนแรก ประจำปี 2566 ...
ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปป่าช้าเก่า หมู่ที่ ๗,๑๐ บ้านอัมพวัน บ้านหนองม่วง (อ่าน 425) ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหมู่บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 10 (อ่าน 418)
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง     
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนายประดิษฐ์ นาสมพงศ์ ถึง หน้าบ้านนายอนันต์ชัย ภูนาใบ บ้านอัมพวัน หมู่ที่ 7 (อ่าน 39)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนายประดิษฐ์ นาสมพงศ์ ถึง หน้าบ้านนายอนันต์ชัย ภูนาใบ บ้านอัมพวัน หมู่ที่ 7 ...
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนางสง่า สังฆะศรี สี่แยกกลางบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 2 (อ่าน 14)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนางสง่า สังฆะศรี สี่แยกกลางบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 2 ...
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้าน นายสมยศ นาสินส่ง ถึง หน้าบ้านนางสง่า ศรีโฆฆา บ้านอัมพวัน หมู่ที่ 7 (อ่าน 12)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้าน นายสมยศ นาสินส่ง ถึง หน้าบ้านนางสง่า ศรีโฆฆา บ้านอัมพวัน หมู่ที่ 7 ...
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างคลอง RLMC 1 บ้านปลาเค้าน้อย หมู่ที่ 6 (อ่าน 16)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างคลอง RLMC 1 บ้านปลาเค้าน้อย หมู่ที่ 6 ...
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนางสง่าสังฆะศรี สี่แยกกลางบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 2 (อ่าน 16)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนางสง่าสังฆะศรี สี่แยกกลางบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 2 ...

หนังสือราชการ สถ. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คลิก

 


  Home | Gallery/Activity | Downloads     เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์.043-894-450 โทรสาร.043-840-803
  Copyright © 2012 เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : phudesign