หน้าหลัก| รูปภาพ/กิจกรรม| ดาวน์โหลด| กระดานสนทนา
  ค้นหาข่าว :
 

กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร 084-2509654

 

 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

ตำแหน่งว่าง

 

                                                              

 นายศักดิ์สิทธิ์       โครตบุตรดา                               นายวันเฉลิม  โพนยงค์                                            นายวิษณุวัตร     อาจทนงค์

       พนักงานประจำรถขยะ                                   พนักงานประจำรถดูสิ่งปฏิกูล                                             พนักงานทั่วไป

         โทร 082-55190278                                       โทร 095-5968546                                                      โทร 087-9461659

 

 

                                                                         

 

                       นางสาวสุพัตรา  ชัยแก้ว                                         นายนิวัตร    พลสะแก้ว                                                         ตำแหน่ง  ว่าง

                           พนักงานทั่วไป                                                 พนักงานประจำรถขยะ                                                      พนักงานประจำรถขยะ

                        โทร 096-1537514                                                โทร 064-3397998

 

 

 

 

 

กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย  การป้องกันโรคติดต่อ  งาน
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่น ๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข  งานสัตวแพทย์  ในกรณีที่ยังไม่ได้จัดตั้งกองแพทย์  จะมีงานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุขและงานทันตสาธารณสุข  มีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  ๑ ฝ่าย  ๖ งาน  ดังนี้
๑. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  มีหน้าที่ดังนี้
๑.๑ งานบริหารงานและงานสาธารณสุข
๑.๒ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
๑.๓ งานรักษาความสะอาด
๑.๔ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
๑.๕ งานส่งเสริมสุขภาพ
๑.๖ งานธุรการ


  Home | Gallery/Activity | Downloads     เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์.043-894-450 โทรสาร.043-840-803
  Copyright © 2012 เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : phudesign