หน้าหลัก| รูปภาพ/กิจกรรม| ดาวน์โหลด| กระดานสนทนา
  ค้นหาข่าว :
 
กองการศึกษา
 
 
 
ผอ.กองการศึกษา
นักบริหารงานการศึกษา  ระดับ อำนวยการ ต้น 
 
 
 
(ตำแหน่งว่าง)
หัวหน้าฝ่ายงานศึกษา
นักบริหารงานศึกษา  ระดับ  อำนวยการ ต้น
 
 
นายพรทวี  มาตรา
เจ้าพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน
 
 
 
                                                                          
                     นางคณิตา   บุญหลาย                                                                                นางพัชราภรณ์  ไกรเขื่อนหมี
                     ผู้ดูแลเด็ก  ครู  คศ.๑                                                                                      ครูผู้ดูแลเด็ก  ครู  คศ.๑
 
 
 
                                                                        
                      นางบรรยาย   โพนยงค์                                                                                     ตำแหน่งว่าง
                       ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                                                                                        ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 
 
 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา  ทั้งการศึกษาในระบบ  
การศึกษานอกระบบการศึกษา  และการศึกษาตามอัธยาศัย   เช่น  การจัดการศึกษาปฐมวัย  อนุบาลศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา  โดยให้มีงานธุรการ   งานการเจ้าหน้าที่    งานบริหารวิชาการ  งานโรงเรียน   งานศึกษานิเทศก์   งานกิจการนักเรียน   งานการศึกษาปฐมวัย   งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ  งานห้องสมุด  พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา  งานกิจการศาสนา  ส่งเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  งานกีฬาและนันทนาการ  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน  และงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย  มีการแบ่งส่วนราชการ   
ภายในออกเป็น  ๑ ฝ่าย ๖ งาน ดังนี้
๑. ฝ่ายบริหารการศึกษา  มีหน้าที่ดังนี้
๑.๑ งานบริหารการศึกษา
๑.๒ งานศาสนาและวัฒน ธรรม
๑.๓ งานการปฐมวัย
๑.๔ งานส่งเสริมการศึกษา
๑.๕ งานกีฬาและนันทนาการ
๑.๖ งานธุรการ


  Home | Gallery/Activity | Downloads     เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์.043-894-450 โทรสาร.043-840-803
  Copyright © 2012 เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : phudesign