หน้าหลัก| รูปภาพ/กิจกรรม| ดาวน์โหลด| กระดานสนทนา
  ค้นหาข่าว :
 
กองการศึกษา
 
 
 
ผอ.กองการศึกษา
นักบริหารงานการศึกษา  ระดับ อำนวยการ ต้น
โทร 096-3436559 
 
 
 
(ตำแหน่งว่าง)
หัวหน้าฝ่ายงานศึกษา
นักบริหารงานศึกษา  ระดับ  อำนวยการ ต้น
 
 
นายพรทวี  มาตรา
เจ้าพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน
โทร 088-9941892
 
 
 
                                                                          
                     นางคณิตา   บุญหลาย                                                                                นางพัชราภรณ์  ไกรเขื่อนหมี
                     ผู้ดูแลเด็ก  ครู  คศ.๑                                                                                      ครูผู้ดูแลเด็ก  ครู  คศ.๑
                      โทร 080-1792314                                                                                     โทร 095-4033566
 
 
                                                                        
                      นางบรรยาย   โพนยงค์                                                                                     ตำแหน่งว่าง
                       ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                                                                                        ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
                        โทร 093-3713534
 
 
 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา  ทั้งการศึกษาในระบบ  
การศึกษานอกระบบการศึกษา  และการศึกษาตามอัธยาศัย   เช่น  การจัดการศึกษาปฐมวัย  อนุบาลศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา  โดยให้มีงานธุรการ   งานการเจ้าหน้าที่    งานบริหารวิชาการ  งานโรงเรียน   งานศึกษานิเทศก์   งานกิจการนักเรียน   งานการศึกษาปฐมวัย   งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ  งานห้องสมุด  พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา  งานกิจการศาสนา  ส่งเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  งานกีฬาและนันทนาการ  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน  และงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย  มีการแบ่งส่วนราชการ   
ภายในออกเป็น  ๑ ฝ่าย ๖ งาน ดังนี้
๑. ฝ่ายบริหารการศึกษา  มีหน้าที่ดังนี้
๑.๑ งานบริหารการศึกษา
๑.๒ งานศาสนาและวัฒน ธรรม
๑.๓ งานการปฐมวัย
๑.๔ งานส่งเสริมการศึกษา
๑.๕ งานกีฬาและนันทนาการ
๑.๖ งานธุรการ


  Home | Gallery/Activity | Downloads     เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์.043-894-450 โทรสาร.043-840-803
  Copyright © 2012 เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : phudesign