หน้าหลัก| รูปภาพ/กิจกรรม| ดาวน์โหลด| กระดานสนทนา
  ค้นหาข่าว :
 
กองช่าง
 
นายกายสิทธิ์  ศรีแก้วทุม
ผอ.กองช่าง
นักบริหารงานช่าง  ระดับ อำนวยการ  ต้น
โทร 062-1975220
 
 
 
ตำแหน่งว่าง
หัวหน้าฝ่ายงานโยธา
นักบริหารงานช่าง ระดับ อำนวยการ  ต้น
                                                                           
                                                  นายจักรกริช   ภูผาโลน                                         นางสาวศศิพร แสนพวง  
                                                    ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า                                           ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
                                                     โทร 0872269486                                                โทร 098-6434306
 
 
 
                       
           นายสุพล  อินทศร                 นายคิด  ศิริวงศ์จักร                 นายอาคม   บรรเทาพิษ        นายวุฒิชัย  สุวรรณขันธ์ 
            พนักงานจ้างทั่วไป                พนักงานจ้างทั่วไป                    พนักงานจ้างทั่วไป              พนักงานจ้างทั่วไป
           โทร 082-9470763               โทร 064-4234773                   โทร 087-9365849              โทร 065-0602352
 
 
 
 
 
 
 
กองช่าง
 
    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ  ออกแบบ  การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม  
การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบการก่อสร้าง  งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง  การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง  
งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับแผนงาน  ควบคุม  เก็บรักษา  การเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์  อะไหล่  น้ำมันเชื้อเพลิง  และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น  ๖  งาน  ดังนี้
๑. งานวิศวกรรม
๒. งานสาธารณูปโภค
๓. งานผังเมือง
๔. งานไฟฟ้าสาธารณะ
๕. งานออกแบบและควบคุมอาคาร
๖. งานธุรการ


  Home | Gallery/Activity | Downloads     เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์.043-894-450 โทรสาร.043-840-803
  Copyright © 2012 เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : phudesign