หน้าหลัก| รูปภาพ/กิจกรรม| ดาวน์โหลด| กระดานสนทนา
  ค้นหาข่าว :
 
กองช่าง
 
นายกายสิทธิ์  ศรีแก้วทุม
ผอ.กองช่าง
นักบริหารงานช่าง  ระดับ อำนวยการ  ต้น
 
 
 
ตำแหน่งว่าง
หัวหน้าฝ่ายงานโยธา
นักบริหารงานช่าง ระดับ อำนวยการ  ต้น
                                                                           
                                                  นายจักรกริช   ภูผาโลน                                         นางสาวศศิพร แสนพวง  
                                                    ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า                                           ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 
 
                       
           นายสุพล  อินทศร                              นายคิด  ศิริวงศ์จักร                                    นายอาคม   บรรเทาพิษ
            พนักงานจ้างทั่วไป                                พนักงานจ้างทั่วไป                                      พนักงานจ้างทั่วไป
 
 
 
 
 
 
 
กองช่าง
 
    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ  ออกแบบ  การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม  
การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบการก่อสร้าง  งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง  การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง  
งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับแผนงาน  ควบคุม  เก็บรักษา  การเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์  อะไหล่  น้ำมันเชื้อเพลิง  และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น  ๖  งาน  ดังนี้
๑. งานวิศวกรรม
๒. งานสาธารณูปโภค
๓. งานผังเมือง
๔. งานไฟฟ้าสาธารณะ
๕. งานออกแบบและควบคุมอาคาร
๖. งานธุรการ


  Home | Gallery/Activity | Downloads     เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์.043-894-450 โทรสาร.043-840-803
  Copyright © 2012 เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : phudesign