หน้าหลัก| รูปภาพ/กิจกรรม| ดาวน์โหลด| กระดานสนทนา
  ค้นหาข่าว :
 
กองคลัง
 
 
นางสาวนภัสสร  ศรีไธสง
ผู้อำนวยการกองคลัง  
 
 
 
 
นางสาว นันทิตา   วงศรีเทพ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฎิบัติงาน
 
 
 
นางยมรัตน์     ถนอมสงวน
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 
 
 
 
                                                                                   
                                                                                          นายภาณุวัฒน์   บุญสงค์
                                                                                            ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ
 
 
                                                                                         
                                 นายวรพล      ถนอมสงวน                                                                       นายอนันท์       อิ่มเขจร
                                   พนักงานจดมาตรวัดน้ำ                                                                              พนักงานจ้างทั่วไป
 
                                                                                    
                                  นางสาวศิริประภา   ไชยโศก                                                                    นายอภิสิทธิ์      อิ่มประสงค์   
                                       พนักงานจ้างทั่วไป                                                                              พนักงานจดมาตรวัดน้ำ                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองคลัง
         มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย  การรับ  การนำส่งเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบสำคัญ  ฏีกา  งานเกี่ยวกับเงินเดือน   ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  เงินบำเหน็จ  บำนาญ  เงินอื่น ๆ  งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน  การจัดสรรเงินต่าง ๆ  การจัดทำบัญชีทุกประเภท  ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ  การควบคุมการเบิกจ่าย  งานทำงบทดลองประจำเดือน  ประจำปี  งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอื่น ๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  มีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  ๑  ฝ่าย ๖ งาน ดังนี้                
๑. ฝ่ายบริหารงานคลัง  มีหน้าที่ดังนี้
๑.๑  งานการเงิน
๑.๒  งานบัญชี
๑.๓  งานตรวจสอบ
๑.๔  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
๑.๕ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
๑.๖ งานธุรการ


  Home | Gallery/Activity | Downloads     เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์.043-894-450 โทรสาร.043-840-803
  Copyright © 2012 เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : phudesign