หน้าหลัก| รูปภาพ/กิจกรรม| ดาวน์โหลด| กระดานสนทนา
  ค้นหาข่าว :
 
กองคลัง
 
 
นางสาวนภัสสร  ศรีไธสง
ผู้อำนวยการกองคลัง 
โทร 082-9470896 
 
 
 
 
นางสาว นันทิตา   วงศรีเทพ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฎิบัติงาน
โทร 065-1153898
 
 
 
นางยมรัตน์     ถนอมสงวน
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
โทร 083-7592851
 
 
 
 
                                                                                   
 
                                                                                          นายภาณุวัฒน์   บุญสงค์
                                                                                            ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ
                                                                                             โทร 080-9623803
 
 
                                                                                         
                                 นายวรพล      ถนอมสงวน                                                                       นายอนันท์       อิ่มเขจร
                                   พนักงานจดมาตรวัดน้ำ                                                                              พนักงานจ้างทั่วไป
                                  โทร 098-1189881                                                                                 โทร 0622-1248123
 
                                                                                    
                                  นางสาวศิริประภา   ไชยโศก                                                                    นายอภิสิทธิ์      อิ่มประสงค์   
                                       พนักงานจ้างทั่วไป                                                                              พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
                                        โทร 081-0498020                                                                           โทร 089-8436630
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองคลัง
         มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย  การรับ  การนำส่งเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบสำคัญ  ฏีกา  งานเกี่ยวกับเงินเดือน   ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  เงินบำเหน็จ  บำนาญ  เงินอื่น ๆ  งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน  การจัดสรรเงินต่าง ๆ  การจัดทำบัญชีทุกประเภท  ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ  การควบคุมการเบิกจ่าย  งานทำงบทดลองประจำเดือน  ประจำปี  งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอื่น ๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  มีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  ๑  ฝ่าย ๖ งาน ดังนี้                
๑. ฝ่ายบริหารงานคลัง  มีหน้าที่ดังนี้
๑.๑  งานการเงิน
๑.๒  งานบัญชี
๑.๓  งานตรวจสอบ
๑.๔  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
๑.๕ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
๑.๖ งานธุรการ


  Home | Gallery/Activity | Downloads     เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์.043-894-450 โทรสาร.043-840-803
  Copyright © 2012 เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : phudesign