หน้าหลัก| รูปภาพ/กิจกรรม| ดาวน์โหลด| กระดานสนทนา
  ค้นหาข่าว :
 

หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลลำคลอง

 

(นายธนัทชาติ  ไชยบัง)

   ปลัดเทศบาลตำบลลำคลอง

โทร  095-1691535

                                                                                     

                                  นายมงคล  ดิษสุนนท์                                นางสาวนภัสสร  ศรีไธสง                                 นายกายสิทธิ์   ศรีแก้วทุม    

                                     หัวหน้าสำนักปลัด                                      ผู้อำนวยการกองคลัง                                        ผู้อำนวยการกองช่าง  

                                                                                                                                       

                                                                                           

                                 นางสาวปภัชญา  เทพาศิริ                             นายประภาส    ภูต้องลม                          ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

                                 ผู้อำนวยการกองการศึกษา                         ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม                 รักษาการแทน กองการงานสาธารณสุข

                                                                                                                                           

                                                                           Home | Gallery/Activity | Downloads     เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์.043-894-450 โทรสาร.043-840-803
  Copyright © 2012 เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : phudesign