หน้าหลัก| รูปภาพ/กิจกรรม| ดาวน์โหลด| กระดานสนทนา
  ค้นหาข่าว :
 

หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลลำคลอง

 

(นายธนัทชาติ  ไชยบัง)

   ปลัดเทศบาลตำบลลำคลอง

โทร  095-1691535

                                                                                     

                                  นายมงคล  ดิษสุนนท์                                นางสาวนภัสสร  ศรีไธสง                                 นายกายสิทธิ์   ศรีแก้วทุม    

                                     หัวหน้าสำนักปลัด                                      ผู้อำนวยการกองคลัง                                        ผู้อำนวยการกองช่าง 

                                     โทร  080-3422245                                  โทร   082-9470896                                      โทร  062-1975220 

                                                                                                                                       

                                                                                           

                                 นางสาวปภัชญา  เทพาศิริ                             นายประภาส    ภูต้องลม                          ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

                                 ผู้อำนวยการกองการศึกษา                         ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม            รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                              โทร  096-3436559                                        โทร  084-2509654                                       โทร 084-2509654                                                                                            

                                                                           Home | Gallery/Activity | Downloads     เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์.043-894-450 โทรสาร.043-840-803
  Copyright © 2012 เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : phudesign