หน้าหลัก| รูปภาพ/กิจกรรม| ดาวน์โหลด| กระดานสนทนา
  ค้นหาข่าว :
 

คู่มือประชาชน

ลำดับที่

  ชื่อกระบวนการ

1.
2.
3. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียน
เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ  คณะบุคคล  และกิจการร่วมค้า
4.
5.
6. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์  พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็น
ห้างหุ้นส่วนสามัญ  คณะบุคคล  และกิจการร่วมค้า
7. การรับชำระภาษีป้าย
8. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
9. การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
10. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
11. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
12. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
13. การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง  ดัดแปลง  รื้อถอน  หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
14. การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
15. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
16. การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร  ตามมาตรา 21
17. การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร  ตามมาตรา  22
18. การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
19. การแจ้งขุดดิน
20.
21.
22. การแจ้งถมดิน


  Home | Gallery/Activity | Downloads     เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์.043-894-450 โทรสาร.043-840-803
  Copyright © 2012 เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : phudesign