หน้าหลัก| รูปภาพ/กิจกรรม| ดาวน์โหลด| กระดานสนทนา
  ค้นหาข่าว :
 

 

 

1. มาตรการ NO Gift Policy

 

2. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเทศบาลตำบลลำคลอง

 

3. มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนของเทศบาลตำบลลำคลอง

 

4. มาตรการ ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลลำคลอง

 

5. มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล

 

6. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลลำคลอง

 

7. มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน

 

8. ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

 

9. ประมวลจริยธรรมคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

 

10. ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น  Home | Gallery/Activity | Downloads     เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์.043-894-450 โทรสาร.043-840-803
  Copyright © 2012 เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : phudesign