หน้าหลัก| รูปภาพ/กิจกรรม| ดาวน์โหลด| กระดานสนทนา
  ค้นหาข่าว :
 

โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ในการบริหาร

เทศบาลตำบลลำคลอง ประกอบด้วย 2 องค์กร คือ สภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร

  • สภาเทศบาล ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลที่ราษฎรเลือกตั้ง จำนวน  12 คน มีหน้าที่ ตราเทศบัญญัติ อนุมัติงบประมาณและพิจารณาตามที่กฎหมายกำหนด และตรวจสอบควบคุมการทำงานของฝ่ายบริหาร
  • ฝ่ายบริหาร คือนายกเทศมนตรี ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง เป็นผู้แต่งตั้งรองนากเทศมนตรี จำนวน 2 คน ที่ปรึกษาและเลขานุการ

   อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

  1. ตราเทศบัญญัติของเทศบาล
  2. ควบคุมการบริหารงานของคณะเทศมนตรี
  3. ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งนายกเทศมนตรี
  4. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ
  5. พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

อำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น

  1. ควบคุมและรับผิดชอบการบริหารกิจการของเทศตามกฏหมาย
  2. อำนาจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะผู้บริหาร

อำนาจหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น

   Home | Gallery/Activity | Downloads     เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์.043-894-450 โทรสาร.043-840-803
  Copyright © 2012 เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : phudesign