หน้าหลัก| รูปภาพ/กิจกรรม| ดาวน์โหลด| กระดานสนทนา
  ค้นหาข่าว :
 
 จดหมายข่าว เทศบาลตำบลลำคลอง  ค้นหาข่าว :
ประกาศ เรื่อง ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยของเทศบาลตำบลลำคลอง (อ่าน 13) 
การขับเคลื่อจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ ของเทศบาลตบลลำคลอง (อ่าน 426) 
แผนการพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖ (อ่าน 418) 
รายงานการกำกับติดตาการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖6 รอบ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม 2565 ถึง มีนาคม 2566 ) (อ่าน 417) 
รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (อ่าน 420) 
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั้วไปเป็นพนักงานจ้าง (อ่าน 419) 
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั้วไปเป็นพนักงานจ้าง (อ่าน 412) 
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีที่ได้แถลงไว้ต่อสาภาเทศบาลตำบลลำคลอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (อ่าน 412) 
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อ่าน 410) 
ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในเขตเทศบาลตำบลลำคลอง (อ่าน 412) 
ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (อ่าน 411) 
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ (อ่าน 409) 
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (อ่าน 412) 
ประกาศ เรื่อง ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั้วไปเป็นพนักงานจ้าง (อ่าน 406) 
ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมให้มีการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็น (อ่าน 407) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ แก้ไข เพิ่มเติม) เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (อ่าน 410) 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลลำคลอง (อ่าน 410) 
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อ บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั้วไปเป็นพนักงานจ้าง (อ่าน 413) 
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ คัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั้วไปเป็นพนักงานจ้าง (อ่าน 459) 
ประกาศ เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (อ่าน 408) 
มีข้อมูลทั้งหมด  30  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2
     ประกาศ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ (NO Gift policy)
     ประกาศ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ (NO Gift policy)

     ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำคลอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ / ๒๕๖๗ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
     ประชุมสภาเทศบาลตำบลลำคลอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ / ๒๕๖๗ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

     การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่งคงระดับตำบล
     การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่งคงระดับตำบล  Home | Gallery/Activity | Downloads     เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์.043-894-450 โทรสาร.043-840-803
  Copyright © 2012 เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : phudesign