หน้าหลัก| รูปภาพ/กิจกรรม| ดาวน์โหลด| กระดานสนทนา
  ค้นหาข่าว :
 
 

 รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560    http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารราชการ  https://www.ipthailand.go.th/images/633/law_info2540.pdf

พ.ร.บ.บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/056/T_0253.PDF

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  http://wops.moph.go.th/ngo/oddh/data/page15.htm

พ.ร.บ.  ควบคุมอาคาร  http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%A404/%A404-20-9999-update.pdf

พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/024/13.PDF

พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%BA09/%BA09-20-9999-update.pdf

พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/030/T_0021.PDF

พ.ร.บ.ภาษีป้าย  http://203.155.220.230/bmainfo/law/011/BoardTax10to34.pdf

พ.ร.บ.เทศบาล  http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER42/DRAWER049/GENERAL/DATA0000/00000096.PDF

ประกาศหลักเกณฑ์การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการสําหรับพนักงานเทศบาล  http://www.local.moi.go.th/org2_2.htm

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลบุคคลเทศบาลตำบลลำคลองhttp://www.lamklong.go.th/managefiles/file/1681809483_ข้อ10.pdf

   Home | Gallery/Activity | Downloads     เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์.043-894-450 โทรสาร.043-840-803
  Copyright © 2012 เทศบาลตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : phudesign